Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid 1

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website KENSEO B.V. (hierna te noemen "de website") en alle diensten die via de website worden aangeboden.

1.2 Door de website te bezoeken of gebruik te maken van de diensten stemt u in met deze algemene voorwaarden.

2. Gebruik van de website

2.1 U mag de website alleen gebruiken voor legale doeleinden en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of de normale werking van de website verstoort.

2.2 Het is niet toegestaan om de website te gebruiken voor het verspreiden van ongevraagde commerciële communicatie (spam) of schadelijke software.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan, zoals teksten, afbeeldingen, logo's, video's en software, zijn eigendom van KENSEO B.V. of haar licentiegevers.

3.2 Het is niet toegestaan om de website of enig onderdeel daarvan te kopiëren, wijzigen, distribueren, publiceren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENSEO B.V..

4. Privacy en persoonsgegevens

4.1 KENSEO B.V. respecteert uw privacy en behandelt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

4.2 Door gebruik te maken van de website stemt u in met het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid van KENSEO B.V..

5. Aansprakelijkheid

5.1 KENSEO B.V. streeft ernaar om de website en de diensten te allen tijde beschikbaar en toegankelijk te houden, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos, ononderbroken of vrij van virussen zal zijn.

5.2 KENSEO B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de diensten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van KENSEO B.V..

6. Wijzigingen en beëindiging

6.1 KENSEO B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst.

6.2 KENSEO B.V. kan de website of de diensten op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem.

8. Contactgegevens Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met KENSEO B.V. via de contactgegevens die op de website worden vermeld.


Laatste update: 11 juni 2023